Obchodné podmienky

Obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu PRINTALI.sk

1. Vymedzenie pojmov
- predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu PRINTALI.sk Arnold Kováč,  Štadionová č.1 , Dvory nad Žitavou 941 31.
- kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
- tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu PRINTALI.SK
- objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 

2. Objednávka
Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode alebo e-mailom.

 

3. Storno objednávky
a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín po objednaní prostredníctvom e-mailu na našu adresu.
b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak podklady potrebné k realizáacii objednávky nespĺňajú požadované vlastnosti. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 3 pracovných dní.

 

4. Dodacie podmienky a platby
a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, spravidla do 7 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informovať.

b) Pri objednávke nad 10 € je predávajúci oprávnený požadovať zálohovu platbu, ktorá je zvyčajne 50% z celkovej ceny zásielky. Túto sumu je potrebné uhradiť na číslo účtu 0243395633/0900 a číslo vašej objednávky uveďte ako variabilný simbol. V takomto prípade bude objednávka realizovaná po prijatí platby na náš účet, prípadne po zaslaní potvrdenia o vykonaní platby na našu e-mailovú adresu.
c) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Táto je spoplatnená sumou od 2,80 €( Slovenská pošta) alebo s kuriérom sumou od 5 € (Cena závísí od hmontnosťi a rozmerov objednávky).

 

5. Záruka a reklamácie

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Reklamácie je možné uplatniť do 24 hodín od prevzatia a to písomne na našu poštovú alebo e-mailovú adresu.
b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar v 100% náklade predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry poštou prípadne kuriérskou službou na našu adresu.
c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku.
d) Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných súborov a nezodpovedá za rozdiely medzi očakávaniami zákaznika a skutočným výtlačkom. Nezodpovedajúci rozmer predlohy bude automaticky prispôsobený rozmeru podľa jednotlivých špecifikácii produktov.
e) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 7 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

6. Záverečné ustanovenia
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

7. Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ internetového obchodu PRINTALI.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

 

8. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@printali.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne telefonicky na číslo uvedené v kontaktoch.

MGFjZmUw